Odwiedzin: 111573
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Jabłeczna jesienią...
 Wrzesień 2017 roku zapisze się w historii Cerkwi prawosławnej w Polsce oraz Monasteru w Jabłecznej, jako okres wielkich zmian. W sierpniu Św. Sobór Biskupów  powołał na nowe ,,posłusznije” czterech archimandrytów. Wśród nich był namiestnik Monasteru Św. Onufrego – archimandryta Atanazy, który został wyznaczony na ordynariusza Diecezji Łódzko – Poznańskiej. 14 września o. Atanazy przekazał wszystkie dokumenty i aktywa klasztorne nowemu namiestnikowi. Z błogosławieństwa Jego Eminencji Metropolity Sawy i przy jednomyślnym poparciu braci monasteru został nim ihumen Makary, dotychczasowy dziekan monasteru. 
24 września odbyła się chirotonia biskupia archimandryty Atanazego. Także bracia  monasteru wraz z liczną grupą parafian byli obecni w tym szczególnym dniu w katedrze metropolitarnej p.w. św. Marii Magdaleny w Warszawie. Wspólnie modliliśmy się o Boże Błogosławieństwo i Opiekę dla biskupa Atanazego w jego nowej i jakże odpowiedzialnej służbie Cerkwi. 
Niedziela 1 października była szczególna dla braci monasteru, przyklasztornych parafian i wszystkich naszych przyjaciół. Biskup Atanazy celebrował swoją pierwszą niedzielną Św. Liturgię w cerkwi Św. Onufrego w Jabłecznej. Było to za razem pożegnanie wieloletniego namiestnika, duchowego ojca i proboszcza przyklasztornej parafii. Władyce Atanazemu asystowali wszyscy bracia monasteru, a główna cerkiew wypełniła się wiernymi z naszej i z okolicznych parafii. Po Liturgii biskup Atanazy zwrócił się ze słowami wdzięczności do wszystkich zebranych. Władyka dziękował za wspólnie spędzone lata dla braci monasteru. Dziękował starostom, dyrygentom, parafianom i wszystkim osobom związanym z monasterem za wspólny trud i pracę na rzecz jabłeczyńskiego klasztoru. Następnie do władyki w imieniu wszystkich zebranych zwrócił się o. Makary. Namiestnik    wyraził wdzięczność zgromadzonych wiernych za ponad dziesięcioletnie zarządzanie i duchową opiekę, jaką roztaczał biskup Atanazy nad klasztorem i parafią w Jabłecznej jako namiestnik i proboszcz. Wcześniej władyka przez 7 lat był także dziekanem monasteru, a w latach 90-tych przebywał w Jabłecznej jako student seminarium. To, jak dziś wygląda monaster w Jabłecznej w ogromnej większości jest zasługa wł. Atanazego. Na pamiątkę wieloletniej służby wł. Atanazego w Jabłecznej, bracia klasztoru podarowali mu panagiję i krzyż napierśny. 2 października biskup Atanazy wyjechał do Łodzi.
W monasterze tymczasem jesienne dni wypełnia modlitwa i praca. Codzienne zajęcia porządkowe w ogrodzie i na klasztornym placu przeplatają się ze służbami w cerkwi. Długie jesienne wieczory i coraz mniejsza ilość odwiedzających nas turystów i pielgrzymów sprzyjają wyciszeniu oraz indywidualnej modlitwie w celi.     
                  

Dodano: 29 pazdziernika 2017

Święcenia kapłańskie w Monasterze w Jabłecznej

W dniu 5 września na Św. Liturgii w Monasterze Św. Onufrego w Jabłecznej miała miejsce szczególna uroczystość. Podczas Św. Liturgii z rąk Jego Eminencji Metropolity Sawy święcenia kapłańskie otrzymał jeden z braci monasteru – archidiakon Kasjan. We wczesnych godzinach rannych rodzina i bliscy znajomi o. Kasjana dotarli do monasterskiej cerkwi. Dzień chirotonii był drugim dniem Międzynarodowej Konferencji Mnichów i Mniszek. Uczestnicy spotkania również brali udział w nabożeństwie, obecni byli także przyklasztorni parafianie. Podczas Liturgii śpiewał chór braci monasteru.

Zgodnie z liturgicznym ustawem, po Pieśni Cherubinów rozpoczął się sakrament kapłaństwa. Jego Eminencja przybliżył wszystkim zebranym ważność stanu kapłańskiego i poprosił o silną modlitwę za o. Kasjana. W Świętej Liturgii uczestniczyli również kapłani, z którymi o. archidiakon uczył się w seminaruim duchownym. Po modlitwie arcypasterskiej i wielokrotnym ,,Aksios” nowy hieromnich został ubrany w szaty liturgiczne.

Na koniec Św. Liturgii Jego Eminencja Metropolita Sawa serdecznie pozdrowił nowego kapłana Cerkwi Prawosławnej – hieromnicha Kasjana. Władyka zwrócił uwagę na fakt, iż o Kasjan pochodzi z terenów, które 70 lat temu dotknęła tragiczna Akcja ,,Wisła”. W miejscach, gdzie miało nie być Prawosławia życie liturgiczne kwitnie, a młode pokolenia wiernych, mnichów i kapłanów trwają w świętej prawdziwej wierze swoich przodków. Metropolita przypomniał o wielkiej odpowiedzialności, jaką niesie prezbiter przez całe swoje życie, i z której zostanie on rozliczony przez samego Jezusa Chrystusa w Dniu Sądu Ostatecznego. Uroczystości zakończyło pierwsze błogosławieństwo nowego hieromnicha dla zebranych w cerkwi ludzi.   

Dodano: 07 wrzesnia 2017

Konferencja mnichów i mniszek w Jabłecznej

W dniach 4-5 września w Monasterze św. Onufrego w Jabłecznej odbyła się kolejna międzynarodowa konferencja mnichów i mniszek. Spotkanie odbyło się już po raz osiemnasty.

 

Konferencja rozpoczęła się molebnem w głównej monasterskiej cerkwi św. Onufrego, po którym uczestnicy przeszli do cerkwi św. Jana Teologa. Odbyła się tam część plenarna. W swoim słowie Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa podkreślił międzynarodowy charakter spotkania, a także wprowadził zebranych do tegorocznego omawianego zagadnienia, którym był hezychazm i jego wpływ na wewnętrzne zmagania i wzrastanie w Duchu Świętym. Zwierzchnik PAKP podkreślił kompleksowość zagadnienia hezychazmu, który to zawiera się w wewnętrznym i zewnętrznym wyciszeniu. Wspomniał także o zagrożeniu prelesti (złudzenie duchowe) czyhającym w życiu duchowym, na tych, którzy prowadzą je bez doświadczenia i równowagi. Problematykę życia duchowego hierarcha odniósł także do problemów współczesnego świata.

 

Część plenarną, którą prowadził gospodarz konferencji, namiestnik monasteru w Jabłecznej archimandryta Atanazy, rozpoczął wykład dziekana monasteru - ihumena Makarego. Ojciec Makary podał w swoim wystąpieniu definicję hezychazmu i jego elementy. Swoje rozważania oparł na cytatach wielu świętych Ojców – św. Grzegorza Palamasa, św. Nicefora czy św. Antoniego Wielkiego.

 

Kolejny referat przygotowały przybyłe z ukraińskiego monasteru św. Mikołaja w Gródku mniszki – na czele z ihumenią Michaiłą. Mottem wystąpienia było stwierdzenie, że życie mnisze to nieustanne naśladowanie Chrystusa. O praktyce życia duchowego siostry opowiedziały na podstawie doświadczenia swojego monasteru. Co ciekawe, monaster w Gródku jest bardzo młody – za rok będzie obchodził swoje 25-lecie. Powstał w czasie, gdy wszystkie monastery w zachodniej Ukrainie (z wyjątkiem Ławry Poczajowskiej i monasteru w Korcu) były zamknięte. Mniszki przedstawiły biografie kilku wybitnych działaczy swojej ziemi, w tym starca archidiakona Michała czy ihumenii Natalii. W swoim komentarzu metropolita Sawa podkreślił duchowe związki jakie łączą Wołyń z Chełmszczyzną.

 

Kolejny referat przedstawił ihumen Sofroniusz z jabłeczyńskiego monasteru. Duchowny opowiedział o hezychazmie w kontekście życia monasteru św. Onufrego. Nawiązał do fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza, w którym Chrystus mówi, że sam jest pokorny, a który to fragment czytany jest w monasterze codziennie podczas porannego molebna rozpoczynającego dzień. Ojciec Sofroniusz podkreślił znaczenie kontaktu człowieka z przyrodą, który pomaga w skupieniu i modlitewnym nastroju i pozwala na poznawanie Boga poprzez kontakt z Jego stworzeniem. W dyskusji po wystąpieniach metropolita Sawa podkreślił znaczenie synergii woli Bożej i pragnienia człowieka. Powiedzial także, że człowiek jest stworzony jako "mały kosmos" i tak jak człowiek odnosi się do natury, tak Bóg będzie odnosił się do człowieka.

 

Wśród zagranicznych gości była również ihumenia Teodora, która przybyła z monasteru w Belgradzie (Serbia). W swoim referacie przedstawiła duchową historię serbskiego narodu – wpływ narodowych bohaterów na życie duchowe Serbów. Jako przykłady podała m.in. św. Sawę Serbskiego, św. Symeona Mirotoczywego i św. Bazylego Ostrożskiego. Opowiedziała także o wybitnych współczesnych postaciach, m.in. o zmarłym niedawno patriarsze Pawle.

 

Ostatni referat wygłosiła mniszka Eufalia z Turkowic, która podzieliła się swoimi refleksjami opartymi na doświadczeniach życia turkowickiego monasteru. Podkreśliła ogromne znaczenie św. Paraskiewy w historii monasteru, a także odwołała się do współczesności. Powiedziała, że monaster turkowicki to przede wszystkim "Dom Najświętszej".

 

Referaty wygłoszone na konferencji podsumował hieromnich Włodzimierz z monasteru w Sakach. Podsumował on główne tezy wystąpień i zwrócił uwagę na złożoność zagadnienia hezychazmu, które odnosi się nie tylko do modlitwy, ale całości życia. Spotkanie zakończyła dyskusja. Wstępnie zaplanowano temat przyszłorocznej konferencji mnichów i mniszek – "Typologia modlitwy i nabożeństw mniszych". Spotkanie odbędzie się w 2018 roku w Supraskiej Ławrze.

 

Hieromnich Paweł (Karczewski)

 

 

Dodano: 06 wrzesnia 2017


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej