Odwiedzin: 100301
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego

Mnisi Klasztor Jabłeczna

Mnisi w  Klasztorze Jabłeczna

Archimandryta Atanazy
Archimandryta Atanazy (Mirosław Nos) - Namiestnik Klasztoru, urodził się 27 listopada 1968 roku w Łuplance Starej, woj. podlaskie. Ukończył Technikum Rolnicze w Michałowie, a następnie Wyższe Prawosławne Seminarium Duchowne w Jabłecznej. W 1991 roku został oddelegowany na studia teologiczne do Instytutu św. Tychona w Pensylwanii (USA).
W 1996 roku wstąpił do Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. Postrzyżyny w riasofor i święcenia diakonatu miały miejsce w 1996 roku. W sierpniu tego samego roku złożył śluby wieczyste małej schimy i otrzymał imię zakonne Atanazy ku czci św. męczennika Atanazego Brzeskiego. 1 września 1996 roku otrzymał święcenia kapłańskie z rąk biskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla (Popławskiego). W latach 1997-1999 przebywał na stypendium naukowym w Atenach (Grecja). 4 maja 1999 roku został mianowany dziekanem i spowiednikiem Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. W dniu 15 czerwca 2014 r. otrzymał prawo noszenia drugiego krzyża z ozdobami a 18 września 2016 Medal Świętej Równej Apostołom Marii Magdaleny II stopnia.
Od 15 stycznia 2007 roku jest Namiestnikiem Monasteru.
Archimandryta Atanazy
Archimandryta Jerzy
Archimandryta Jerzy (Grzegorz Siewiereniuk) – Urodził się 14 stycznia 1950 roku w Hukowiczach, woj. podlaskie.
Wstąpił do Monasteru w Jabłecznej w 1972 roku. Postrzyżyny w riasofor przyjął 15 lutego 1974 roku a święcenia diakońskie dnia 3 marca tegoż roku. Śluby wieczyste wg reguły małej schimy odbyły się w dniu 19 marca 1977 roku. Przyjął zakonne imię Jerzy, ku czci św. wielkomęczennika Jerzego Zwycięzcy. Święcenia kapłańskie 25 marca tegoż roku udzielił mu J. E. Metropolita Bazyli (Doroszkiewicz). Wielokrotnie nagradzany za służbę dla dobra PAKP: nabiedrennik – 1979, złoty krzyż napierstny – 1989, ihumeństwo – 1999, palica – 2002 i krzyż z ozdobami – 2004 r., archimandryctwo - 2014 r.
 
Archimandryta Jerzy
Ihumen Makary
IHUMEN Makary (Paweł Hrynaszkiewicz) – pełniący obowiązki Dziekana Klasztoru, urodził się 3 grudnia 1980 roku w Białymstoku. Wychował się w sąsiedztwie Monasteru Zwiastowania NMP w Supraślu.
W 1994 ukończył Szkołę Podstawową w Supraślu a w 1999 roku, po ukończeniu Technikum Gastronomicznego w Białymstoku, wstąpił do Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. 27 stycznia 2000 roku został postrzyżony w riasofor i otrzymał z rąk J.E. Metropolity Sawy święcenia diakonatu a 3 września 2004 roku przyjął święcenia kapłańskie. 1 kwietnia 2003 roku złożył śluby zakonne według reguły małej schimy i otrzymał imię Makary w cześć św. Makarego Egipskiego. 15 czerwca 2014 roku podniesiony do godności Ihumena, odznaczony palicą w 2015 roku.

Od 28 lutego 2007 roku pełni obowiązki Dziekana Monasteru.

Ihumen Makary
Ihumen Dionizy
Ihumen Dionizy (Roman Awksietijuk) – urodził się 15 czerwca 1978 roku w Hajnówce, woj. podlaskie. Szkołę Podstawową ukończył w Narewce w roku 1993, Technikum Drzewne o specjalności meblarstwo - w Hajnówce, w roku 1998, Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie w 2003 roku a Chrześcijańską Akademię Teologiczną w 2006 r.
W sierpniu 1999 roku wstąpił do Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej. W styczniu 2000 roku został postrzyżony w riasofor. Z rąk J.E. Metropolity Sawy otrzymał święcenia diakonatu w marcu 2000 roku a kapłańskie w czerwcu tegoż roku. 1 kwietnia 2003 roku złożył śluby zakonne według reguły małej schimy i otrzymał imię Dionizy ku czci św. Dionizego Areopagity. W 2014 r. otrzymał godność Ihumena.
Odpowiedzialny za chór oraz prace ogrodnicze.

Ihumen Dionizy
Ihumen Sofroniusz

 
Ihumen Sofroniusz (Mariusz Wilenta) - urodził się 13 sierpnia 1975 r. w Hajnówce, gdzie w 1990 r. ukończył Szkołę Podstawową oraz w 1995 Technikum Drzewne o specjalności meblarstwo.
W grudniu 1996 r. wstąpił do Monasteru w Ujkowicach. W 2001 r. złożył śluby zakonne według reguły małej schimy przyjmując imię Sofroniusz, w cześć św. Sofroniusza patriarchy Jerozolimy. 14 listopada 2002 r. otrzymał święcenia diakońskie z rąk Jego Ekscelencji śp. Arcybiskupa Adama. Dekretem J.E. Metropolity Sawy od 8 sierpnia 2003 r. życie mnisze kontynuuje w Klasztorze św. Onufrego w Jabłecznej. W 2004 r. o. Sofroniusz ukończył naukę w Prawosławnym Seminarium Duchownym a w roku 2008 – w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie. Dnia 23 sierpnia 2004 r. Jego Eminencja, Wielce Błogosławiony SAWA, udzielił mu święceń kapłańskich. 15 czerwca 2014 r. podniesiony do godności Ihumena.
Ihumen Sofroniusz
Archidiakon Paweł
Archidiakon Paweł (Tokajuk) – urodził się 26 lipca 1978 r. w Sanoku. Szkołę Podstawową ukończył w 1993 roku. W 2000 r. ukończył Prawosławne Seminarium Duchowne, jednocześnie kontynuując naukę w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej.
Do Monasteru wstąpił w listopadzie 2000 roku. W tym samym roku oddelegowany do posługi w Domu Metropolitalnym w Warszawie. Postrzyżyny w riasofor oraz święcenia diakońskie otrzymał z rąk J.E. Metropolity Sawy 4 marca 2001 roku. Niniejszą posługę pełni nadal do odwołania. 15 kwietnia 2013 podniesiony do godności Archidiakona.
Archidiakon Paweł
Archidiakon Kasjan
Archidiakon Kasjan (Stefaniuk) – urodził się 26 kwietnia 1986 roku w Białej Podlaskiej. Tam też skończył Szkołę Podstawową w 1999 roku, Gimnazjum w 2002 oraz Liceum Profilowane w 2005 r. Prawosławne Seminarium Duchowne w Warszawie ukończył w roku 2008, jednocześnie kontynuując studia w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie.
Do Monasteru wstąpił we wrześniu 2008 r. Postrzyżyny w riasofor odbyły się w dniu 27 grudnia 2008 roku, których udzielił Archimandryta Atanazy (Nos). Święceń diakonatu udzielił J.E. Metropolita Sawa w dniu 25 czerwca 2009 roku. 15 czerwca 2014 roku otrzymał godność Archidiakona. W dniu 13 marca 2015 r. Jego Ekscelencja Jerzy, Biskup Siemiatycki dokonał postrzyżyn według reguły małej schimy, nadając mu imię  Kasjan, w cześć św. Jana Kasjana Rzymianina.

Odpowiedzialny za oprowadzanie wycieczek oraz porządek w klasztornych świątyniach.
Archidiakon Kasjan
Hierodiakon Eulogiusz (Żornaczuk)
Hierodiakon Eulogiusz (Żornaczuk) – urodził się 3 stycznia 1951 roku w miejscowości Czeremcha, woj. podlaskie. Po ukończeniu miejscowej Szkoły Podstawowej, wstąpił do Wyższego Prawosławnego Seminarium Duchownego w Warszawie, które ukończył w 1968 roku.
Do Monasteru wstąpił w sierpniu 2003 roku. Postrzyżyn w riasofor udzielił mu Archimandryta Atanazy (Nos) 27 grudnia 2008 roku, który dokonał także postrzyżyn małej schimy w dniu 27 sierpnia 2014 r., nadając zakonne imię w cześć św. Eulogiusza z 6 wieku, ascety tebaidzkiego. W dniu 14 marca 2015 r. bp siemiatycki Jerzy udzielił mu święceń diakońskich.
Odpowiedzialny za konserwację wszelkich urządzeń technicznych w Monasterze.
Hierodiakon Eulogiusz (Żornaczuk)
Posłusznik Andrzej
Posłusznik (nowicjusz) Andrzej Zieliński – urodził się 26 marca 1947 roku w Tarnowskich Górach. W 1961 roku ukończył Szkołę Podstawową w Zabrzu oraz Technikum Kolejowe. Wykształcenie wyższe niepełne.
Do Monasteru wstąpił w sierpniu 2003 roku. Wykonuje bieżące prace klasztorne.
Posłusznik Andrzej
© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej