Odwiedzin: 123566
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Konferencja mnichów i mniszek w Jabłecznej

W dniach 4-5 września w Monasterze św. Onufrego w Jabłecznej odbyła się kolejna międzynarodowa konferencja mnichów i mniszek. Spotkanie odbyło się już po raz osiemnasty.

 

Konferencja rozpoczęła się molebnem w głównej monasterskiej cerkwi św. Onufrego, po którym uczestnicy przeszli do cerkwi św. Jana Teologa. Odbyła się tam część plenarna. W swoim słowie Metropolita Warszawski i całej Polski Sawa podkreślił międzynarodowy charakter spotkania, a także wprowadził zebranych do tegorocznego omawianego zagadnienia, którym był hezychazm i jego wpływ na wewnętrzne zmagania i wzrastanie w Duchu Świętym. Zwierzchnik PAKP podkreślił kompleksowość zagadnienia hezychazmu, który to zawiera się w wewnętrznym i zewnętrznym wyciszeniu. Wspomniał także o zagrożeniu prelesti (złudzenie duchowe) czyhającym w życiu duchowym, na tych, którzy prowadzą je bez doświadczenia i równowagi. Problematykę życia duchowego hierarcha odniósł także do problemów współczesnego świata.

 

Część plenarną, którą prowadził gospodarz konferencji, namiestnik monasteru w Jabłecznej archimandryta Atanazy, rozpoczął wykład dziekana monasteru - ihumena Makarego. Ojciec Makary podał w swoim wystąpieniu definicję hezychazmu i jego elementy. Swoje rozważania oparł na cytatach wielu świętych Ojców – św. Grzegorza Palamasa, św. Nicefora czy św. Antoniego Wielkiego.

 

Kolejny referat przygotowały przybyłe z ukraińskiego monasteru św. Mikołaja w Gródku mniszki – na czele z ihumenią Michaiłą. Mottem wystąpienia było stwierdzenie, że życie mnisze to nieustanne naśladowanie Chrystusa. O praktyce życia duchowego siostry opowiedziały na podstawie doświadczenia swojego monasteru. Co ciekawe, monaster w Gródku jest bardzo młody – za rok będzie obchodził swoje 25-lecie. Powstał w czasie, gdy wszystkie monastery w zachodniej Ukrainie (z wyjątkiem Ławry Poczajowskiej i monasteru w Korcu) były zamknięte. Mniszki przedstawiły biografie kilku wybitnych działaczy swojej ziemi, w tym starca archidiakona Michała czy ihumenii Natalii. W swoim komentarzu metropolita Sawa podkreślił duchowe związki jakie łączą Wołyń z Chełmszczyzną.

 

Kolejny referat przedstawił ihumen Sofroniusz z jabłeczyńskiego monasteru. Duchowny opowiedział o hezychazmie w kontekście życia monasteru św. Onufrego. Nawiązał do fragmentu Ewangelii wg św. Mateusza, w którym Chrystus mówi, że sam jest pokorny, a który to fragment czytany jest w monasterze codziennie podczas porannego molebna rozpoczynającego dzień. Ojciec Sofroniusz podkreślił znaczenie kontaktu człowieka z przyrodą, który pomaga w skupieniu i modlitewnym nastroju i pozwala na poznawanie Boga poprzez kontakt z Jego stworzeniem. W dyskusji po wystąpieniach metropolita Sawa podkreślił znaczenie synergii woli Bożej i pragnienia człowieka. Powiedzial także, że człowiek jest stworzony jako "mały kosmos" i tak jak człowiek odnosi się do natury, tak Bóg będzie odnosił się do człowieka.

 

Wśród zagranicznych gości była również ihumenia Teodora, która przybyła z monasteru w Belgradzie (Serbia). W swoim referacie przedstawiła duchową historię serbskiego narodu – wpływ narodowych bohaterów na życie duchowe Serbów. Jako przykłady podała m.in. św. Sawę Serbskiego, św. Symeona Mirotoczywego i św. Bazylego Ostrożskiego. Opowiedziała także o wybitnych współczesnych postaciach, m.in. o zmarłym niedawno patriarsze Pawle.

 

Ostatni referat wygłosiła mniszka Eufalia z Turkowic, która podzieliła się swoimi refleksjami opartymi na doświadczeniach życia turkowickiego monasteru. Podkreśliła ogromne znaczenie św. Paraskiewy w historii monasteru, a także odwołała się do współczesności. Powiedziała, że monaster turkowicki to przede wszystkim "Dom Najświętszej".

 

Referaty wygłoszone na konferencji podsumował hieromnich Włodzimierz z monasteru w Sakach. Podsumował on główne tezy wystąpień i zwrócił uwagę na złożoność zagadnienia hezychazmu, które odnosi się nie tylko do modlitwy, ale całości życia. Spotkanie zakończyła dyskusja. Wstępnie zaplanowano temat przyszłorocznej konferencji mnichów i mniszek – "Typologia modlitwy i nabożeństw mniszych". Spotkanie odbędzie się w 2018 roku w Supraskiej Ławrze.

 

Hieromnich Paweł (Karczewski)

 

 

Dodano: 06 wrzesnia 2017

XVIII Konferencja Psalmistów i Dyrygentów Chórów

W dniach 20 – 21 lipca b.r. w Monasterze Św. Onufrego w Jabłecznej z błogosławieństwa Jego Eminencji Wielce Błogosławionego Metropolity Sawy odbyła się XVIII Konferencja Psalmistów i Dyrygentów Chórów Parafialnych. 

Tradycyjnie spotkanie rozpoczęła wspólna modlitwa przed ikoną św. Onufrego. Następnie namiestnik monasteru archimandryta Atanazy w imieniu Jego Eminencji powitał wszystkich uczestników, życząc jednocześnie Bożego Błogosławieństwa dla prelegentów i słuchaczy zjazdu.

W 2017 r. tematem przewodnim Konferencji był Supraślski Irmołogion oraz jego praktyczne zastosowanie w śpiewach parafialnych. Niezwykle ciekawe wystąpienia prof. Anatola Konotopa (Rosja), ks. protod. Jarosława Makala i innych prelegentów ukazały piękno i bogactwo melodii opartych na Irmołogionie. Co najważniejsze, kładziono nacisk na praktyczne wykorzystanie omawianych utworów  zarówno w dużych i małych, miejskich i wiejskich chórach. Dyrygenci sami poznawali nowe adaptacje znanych utworów liturgicznych. Część z nich wykonywali podczas wieczornego nabożeństwa, a także na Św. Liturgii w monasterze.

Coroczna Konferencja Dyrygentów jest także doskonałą okazją do spotkań i wymiany doświadczeń dla jej uczestników. Psalmiści są rozproszeni po całej Polsce i często w swoim gronie spotykają się tylko podczas zjazdu w Jabłecznej. Ich odpowiedzialna praca na rzecz Cerkwi wymusza rozwijanie talentu dyrygenta oraz nieustanne podnoszenie swoich kwalifikacji.

Podobnie jak w latach poprzednich, Konferencję Psalmistów zakończył krótki koncert obejmujący przerobiony materiał dydaktyczny oraz wspólne zdjęcie.           

 

Dodano: 27 lipca 2017

Uroczystości ku czci św. Onufrego Wielkiego
 W dniach 24-25 czerwca 2017 roku w Monasterze w Jabłecznej miały miejsce uroczystości ku czci jego patrona i niebiańskiego opiekuna – św. Onufrego Wielkiego. Od ponad 500 lat niezliczone grupy pielgrzymów przybywają do tego szczególnego miejsca, by pokłonić się i pomodlić przed cudowną ikoną Świętego. Zgodnie z tradycją poprzednich lat, jako pierwsza do monasteru już 23 czerwca dotarła pielgrzymka z Białegostoku. 

24 czerwca, wczesnym rankiem bracia monasteru razem z przybyłymi gośćmi odsłużyli uroczystą Boską Liturgię, Oświęcenie Wody i Panichidę na klasztornym cmentarzu. O 17.00 rozpoczęło się Całonocne Czuwanie celebrowane przez Jego Ekscelencję Arcybiskupa Lubelskiego i Chełmskiego Abla. Władyce asystowali: Arcybiskup Białostocko - Gdański  Jakub, Arcybiskup Wrocławsko - Szczeciński Jerzy, Biskup Przemysko - Gorlicki Paisjusz i Biskup Supraślski Grzegorz oraz licznie przybyłe duchowieństwo z Polski i zza granicy.

Po wieczornym nabożeństwie, o godz. 23.00, przed ikoną św. Onufrego arcybiskup Jakub odsłużył akatyst. O godz.1.00 w nocy w kaplicy p.w. Zaśnięcia NMP Św. Liturgię odsłużył biskup Grzegorz wraz z duchownymi. Liturgia w kaplicy p.w. Św. Ducha rozpoczęła się o godz.3.00. Celebrował ją biskup Paisjusz w asyście duchowieństwa.

Kilkanaście minut przed godziną dziesiątą, uroczystym spotkaniem arcypasterzy rozpoczęła się główna Św. Liturgia celebrowana przez arcybiskupa Abla, arcybiskupów i biskupów oraz duchownych. Homilię po Ewangelii wygłosił arcybiskup Jerzy. Podobnie jak w nocy, także na głównej św. Liturgii bardzo wiele osób przystąpiło do sakramentów Spowiedzi i Eucharystii.

 Uroczystości zakończyła świąteczna procesja (Krestnyj Chod) wokół cerkwi, po której arcybiskup Abel pozdrowił wszystkich zebranych pielgrzymów ze świętem. Władyka przypomniał, iż w 2017 roku mija 70 lat od tragicznej dla ludności południowego Podlasia akcji „Wisła”, wysiedlenia setek tysięcy mieszkańców wschodniej Polski na tzw. ziemie odzyskane. Do pielgrzymów oraz duchowieństwa słowa wdzięczności skierował również archimandryta Atanazy. Ojciec Namiestnik podziękował władykom, duchownym, darczyńcom oraz wszystkim zebranym za wspólną modlitwę. Po nabożeństwie wszyscy goście udali się na świąteczną agapę.                             

 

Dodano: 28 czerwca 2017


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej