Odwiedzin: 121825
Święty Ojcze Onufry módl się za nami, Ikona świętego Onufrego
Aktualności Monaster św. Onufrego w Jabłecznej
Imieniny Ojca Namiestnika - mała Pascha w Jabłecznej
 Wczoraj wieczorem rozpoczęliśmy modlitewne wspominanie postaci, życia i działalności oraz męczeńskiej śmierci wielkiego wojownika ducha - św. męczennika mnicha Atanazego Brzeskiego. Jego duchowa spuścizna polega na nieustannej wierności Świętemu Prawosławiu. Wszystko poza tym staje się nieważne. Warto poświęcić życie dla tej rzeczywistości, jaką Prawosławie oferuje już dziś, w tym życiu - zdaje się przemawiać do nas św. Atanazy Brzeski. 

   Corocznie, już od kilku lat, w naszym Monasterze jest to szczególny moment składania najserdeczniejszych życzeń naszemu Namiestnikowi - ojcu Archimandrycie Atanazemu, którego niebiańskim patronem jest ten święty. Życzenia dla mnichów zawsze opierają się o pojęcie prostoty i szczerości intencji. Najważniejszym w duchowym dążeniu do doskonałości jest świadomość sensowności osobistego wysiłku religijnego, który powinien zaprowadzić każdego adepta życia duchowego wprost do zbawienia duszy. Z tego też względu dla mnichów śpiewane jest trzykrotne: Zbaw Chryste, Boże! (Спаси Христе, Боже!) Nasze zbawienie jest priorytetem i fundamentem czasu, jaki oddajemy Bogu dla Jego Świętego Kościoła.


   Archimandrycie ATANAZEMU, Namiestnikowi Monasteru św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej pragniemy złożyć wyrazy wdzięczności oraz życzyć dalszego owocnego trwania na straży pobożności oraz duchowych sukcesów na drodze osobistego dążenia do doskonałości w świętości. Życzenia dobrego zdrowia oraz samopoczucia - mimo, że dotyczą fizyczności naszej egzystencji - niech dopełnią naszych szczerych intencji.


SPASI CHRYSTIE BOŻE !!!    NA MNOGAJA LETA!

Dodano: 18 wrzesnia 2011

S Nowym Godom !!!
    Aha! To nie pomyłka!!! Z okazji kolejnego Nowego Roku, życzymy wszystkim nieustających łask i Bożego błogosławieństwa. Oby następny okazał się nie gorszym od ustępującego...
   Taki początek działu AKTUALNOŚCI może trochę dziwić - przecież mamy środek września, a w Jabłecznej Nowy Rok świętują...nie jest to jednak ani fanaberia, ani wynik wolnomularstwa stosowanego! Tłumaczeniem naszego zachowania jest news, umieszczony dokładnie rok temu na łamach naszej, niniejszej strony internetowej :)) kto uważny ten wie.

   Nowy Rok kościelny to ważne wydarzenie w życiu wiernych. Po raz kolejny można podsumować pewien okres czasu, określić swoje postępowanie za pomocą odpowiednich pojęć i - rozpocząć naprawę :)
   My, ludzie, mamy ten szczególny zaszczyt przed całym stworzonym światem, iż nasza wolność, umysł i serce dają nam niezwykłą możliwość nie tylko uczenia się, przyswajania wiedzy, lecz - a może przede wszystkim - możemy badać samych siebie oraz rozwijać się w płaszczyźnie duchowej, niematerialnej i niewidzialnej. Każde nasze słowo, przeżyte wydarzenie dobre lub nie, odpowiednia reakcja oraz stopień pohamowania, samoograniczenia - to niezwykłe środki badawcze naszego związku ducha z ciałem czy też probierz stopnia zależności jednego od drugiego. Ojcowie Kościoła niezwykle często badanie takie przedstawiali w pismach jako czujność, trzeźwość umysłu. Określali ją nawet jako jedną z cnót chrześcijanina. Ona jest dobrem samym w sobie, ponieważ nakłada na określonego człowieka, wiernego chrześcijanina - swoiste ramy wolności, które tożsame są z jego własnym przekonaniem. Te granice daru Bożego - naszej wolności - to punkty zwrotne w umysłowym określaniu osobistego kierunku w wolnym dążeniu do samodoskonalenia. Ich przekroczenie zawsze
oznacza duchową niemoc, wielkość przywiązania do grzechu - a z drugiej strony zawsze opisuje ilość wysiłku, jaki jeszcze przed nami do doskonałości, do świętości.
   Nowy Rok jest niezwykłą okazją do podjęcia wyzwania z upływającym czasem, ponieważ każdy dzień przybliża nas do tajemnicy śmierci cielesnej a naszym zadaniem jest nie okazanie zdziwienia, gdy to się już stanie. Świat duchowy powinien stać się naszym udziałem jeszcze tu, za życia ziemskiego. Nie mówimy tu o pojęciach ze świata eterycznego, ponadzmysłowego, metafizyki i im podobnych...mówimy o naszej przyszłej realnej rzeczywistości - o świecie aniołów i demonów a nie o jedynie pojęciach, za którymi coś się kryje. Mając na uwadze kontemplację misterium śmierci, nieodgadnionej i jakby odległej, choć tak bliskiej - pojmujemy jej straszliwą rzeczowość. Śmierć i dalsze życie nie jest jedynie pojęciem - to działanie określonych sił, których przejawy już zauważamy, to swoista rzeczywistość, realność.
   Wszelkie nasze próby przeniknięcia przez tę zasłonę niewiedzy wspomaga ciepła i niespieszna modlitwa w ukryciu. Jest to nasza osobista rozmowa, łkanie małego dziecka bądź pełen wiary apel - zawierzenie całego życia Bogu, by stać się na powrót podobnymi do Niego.
   Namawiamy do modlitwy w tym szczególnym dniu - wszakże jest to początek. Z tego względu, iż lubimy początki ----- Nowy Rok czas rozpocząć!
   Amiń.

Dodano: 13 wrzesnia 2011

XI Międzynarodowa konferencja mnichów i mniszek
    W dniach 1-2 września b.r. w Jabłecznej miała miejsce doroczna konferencja mnichów i mniszek. Jej międzynarodowy charakter po raz kolejny podkreśliło przybycie zagranicznych gości: archim. Ignacego z Ziemi Świętej, archim. Diodora z Odessy oraz Ihumenii Michaiły z Horodka na Ukrainie. 
   Spotkanie rozpoczęło się wspólnym odsłużeniem molebna przed przystąpieniem do części właściwej konferencji. Słowo wstępne wygłosił Jego Eminencja, w którym wyraził radość z tak licznego grona przedstawicieli różnych Klasztorów PAKP, zgromadzonych wespół z zagranicznymi gośćmi w jednej z cerkiewek refektarzowych jabłoczyńskiego Monasteru. Podkreślając wielką wagę Monasteru św. Onufrego w Jabłecznej w historii, Władyka zaznaczył także wielkie znaczenie rozpoczynającej się, kolejnej Międzynarodowej konferencji mnichów i mniszek.
   Po krótkim wprowadzeniu w przewodni temat tegorocznej konferencji: Życie mnisze - droga do przebóstwienia przez gospodarzy spotkania, odczytane zostały kolejne referaty.
   Jako pierwszy wystąpił gość z Odessy - archimandryta Diodor (Wasilczuk), Namiestnik Swiato-Iwierskoho Męskiego Monasteru. Jego tematem był Mniszy kenozis jako fenomen nie z tego świata.
  
Ihumen Tymoteusz z Monasteru św. Dymitra w Sakach wprowadził w następne zagadnienie konferencji odczytem n.t.: Grzech i jego przyroda (natura).
   Kolejnym referatem była Walka z grzechem jako droga do przebóstwienia, który przedstawiła siostra Dominika z Żeńskiego Klasztoru śww. Marty i Marii w Grabarce.
   Namiestnik Męskiego Domu Zakonnego w Wysowej, ih. Pafnucy przedstawił referat na temat: Miłość i doskonałość.
   Ostatnim prelegentem pierwszej części konferencji była Ihumenia Michaiła z Horodka na Ukrainie. Jej tematem przewodnim był Antropologiczny wymiar ascezy.
   Po obiedzie druga sesja konferencji kontynuowała jej obrady. Sumienie i jego rola w przebóstwieniu było zagadnieniem głównym odczytu siostry Tatiany z Żeńskiego Monasteru Narodzenia Bogurodzicy w Zwierkach.
   Zagraniczny gość z Ziemi Świętej - archimandryta Ignacy z Monasteru Pasterzy był następnym prelegentem konferencji. Korzystał z pomocy tlumacza, mgr Jerzego Betlejko z Warszawy, który też odczytał przygotowany referat w języku polskim: Antropologiczny wymiar ascezy.
   Oczyszczenie serca od namiętności - najważniejszy trud mnicha to temat kolejnego referatu, który przedstawił archim. Gabriel ze Skitu św. Antoniego Pieczerskiego w Odrynkach.
   Każdemu odczytowi towarzyszyła końcowa dyskusja, podczas której zadawano prelegentom rozmaite pytania, które wyjaśniały kwestie sporne. Nabożeństwo wieczorne oraz kolacja zamknęły pierwszy dzień obrad mnichów i mniszek.
   2 września wszyscy delegaci uczestniczyli w porannych nabożeństwach Monasteru św. Onufrego Wielkiego w Jabłecznej, by o godz. 10.00 przystapić do nowych odczytów.
  Jako pierwsza, przedstawiła referat Wolność jako osnowa życia ascetycznego mnicha, siostra Elżbieta Niczyporuk z Domu Zakonnego św. Katarzyny w Zaleszanach.
   Człowiek przebóstwiony wobec świata, to temat prowadzący w odczycie Ihumenii Agnii z Monasteru Opieki Matki Bożej w Wojnowie, który przedstawiła mniszka Eudoksja.
   Ihumen Hiob z Męskiego Monasteru w Supraślu przedstawił wykład n.t.: Uniwersalistyczny wymiar ideału monastycznego, po którym miała miejsce, tradycyjnie, ożywiona dyskusja a zaproszeni goście dodatkowo przedstawili dzień dzisiejszy we wspólnotach, którymi kierują. Wszyscy obecni mieli niezwykłą okazję do zapoznania się z radościami i problemami współczesnych prawosławnych monasterów świata. Szczególną uwagę wzbudziła skomplikowana sytuacja w Brazylii, gdzie niesie swoją posługę mniszka Gabriela, która otrzymała postryg na św. Górze Grabarce.
   Końcowe słowo wygłosił Metropolita Sawa, w którym wyraził wdzięczność archim. Atanazemu, Namiestnikowi Stauropigialnego Monasteru w Jabłecznej za przygotowanie konferencji i jej prowadzenie. Zaproszonym gościom zagranicznym Eminencja podziękował za poświęcony czas i zapewnił o specjalnym programie pokonferencyjnym, który zapozna ich z życiem naszej Cerkwi. Kierując słowa do mnichów i mniszek, Władyka Metropolita napomniał wszystkich o radosnej drodze monastycznego dążenia ku Bogu i zaznaczył, że mimo wielu przeciwności, mnich otrzymuje także wiele radości.
   Gospodarz i prowadzący konferencję archim. Atanazy w słowach wdzięczności wyraził uczucia wszystkich delegatów dziękując Jego Eminencji, jak też wszystkim gościom z zagranicy oraz mnichom i mniszkom, którzy przygotowali odczyty i je przedstawili.
   Wspólny i uroczysty obiad zakończył obrady XI Międzynarodowej konferencji mnichów i mniszek a goście udali się na białostoczyznę, by zwiedzić tamtejsze piękne cerkwie i Monastery oraz uczestniczyć w nabożeństwach.
   Dziękując Bogu za Jego szczodre łaski i dary, wszyscy delegaci udali się do swoich Monasterów, mając brzmiące w umysłach ważne i cenne słowa pouczeń, których stali się świadkami w czasie obrad konferencji. Każdy powrócił do swoich obowiązków, oczekując kolejnej, XII konferencji mnichów i mniszek.
  Zapraszamy do krótkiej relacji zdjęciowej w dziale Zdjęcia z obrad tegorocznej konferencji mnichów i mniszek.

Dodano: 06 wrzesnia 2011


© 2009 Monaster św. Onufrego w Jabłecznej